博鱼电竞:单体柱初撑力90kn换算为mpa(120knµìóþ«
作者:博鱼电竞 发布时间:2023-06-24 14:42

单体柱初撑力90kn换算为mpa

博鱼电竞KNµÿ»ÕèøþÜäÕìòõ¢ì´╝î1KN=1000N=1000þëøÚí┐MPaµÿ»ÕÄïÕ╝║Õìòõ¢ì1MPa=10^6Pa=10^6Õ©òµû»ÕìíKgµÿ»Þ┤¿ÚçÅÕìòõ¢ì1Kg=1Õ༵ûñ=1000Õàïõ╗ûõ╗¼µÿ»õ©ìÞ⢵ìóþ«ùþÜäÒÇéõ¢åþø©õ║Ƶ£ëÕà│þ│╗1Õ༵ûñþÜäþë®õ¢ôÕ£¿Õ£░þÉâõ©èµëÇ博鱼电竞:单体柱初撑力90kn换算为mpa(120knµìóþ«ùµêÉÕñÜÕ░æmpa)KNµÿ»ÕèøþÜäÕìòõ¢ì´╝îMPaÕ║öÕèøÒÇüÕ╝║Õ║ªÕìòõ¢ì´╝îþ«ÇÕìòþÜäµìóþ«ùµÿ»1KN=0.001MPa

Mpaµìóþ«ùõ©║KN´╝ÜÕÄïÕèøMPaµÿ»N/Õ╣│µû╣µ»½þ▒│´╝îÞ┐ÖµáÀÕÄïÕèøõ╣ÿõ╗ÑÚØóþº»´╝êÞ¢¼Õîûõ©║Õ╣│µû╣µ»½þ▒│´╝ë´╝îÕåìÚÖñõ╗Ñ1000´╝îÕ░▒Õ¥ùÕê░þø©Õ║öþÜäkNÕÇ╝õ║åÒÇé1mpa=õ©║ÕÄïÕ╝║Õìòõ¢ì´╝îkNõ©║ÕÄïÕèøÕìòõ¢ì´╝îÕÄïÕ╝║õ╣ÿõ╗ÑÕìòõ¢ì

µé¼þº博鱼电竞╗µö»µ×ÂÕêصÆæÕèøþÜäÞ«íþ«ù(õ©ÄÕìòõ¢ôµö»µƒ▒Õ»╣µ»ö)õ©ÇÒÇüÕìòõ¢ôµö»µƒ▒µÅÉõ¥øþÜäÕêصÆæÕèøõ╗ÑÕìòõ¢ôµö»µƒ▒µÅÉõ¥ø11.5MpaÒÇü90kNµÅÉõ¥øþ╗ÖÚíµØ┐þÜäÕèøÞ«íþ«ù(0.6þ▒│µúÜÞÀØ,1.0þ▒│Úô░µÄÑÚíµóüÕêÖ:90/0.6*1=150kNÕì│ÚíÂ

博鱼电竞:单体柱初撑力90kn换算为mpa(120knµìóþ«ùµêÉÕñÜÕ░æmpa)


120knµìóþ«ùµêÉÕñÜÕ░æmpa


1.0MPa==/m2=1000KN/m2

þø©Õà│µÄ¿ÞìÉ1Õìòõ¢ôµÂ▓ÕÄïµö»µƒ▒ÕêصÆæÕèøµÇÄõ╣êÞ«íþ«ùÕìòõ¢ôµÂ▓ÕÄïµö»µƒ▒ÞºäÕ«ÜÕêصÆæÕèøµÿ»100KN,õ¢åÕÄïÕèøÞí¿Õìòõ¢ìµÿ»pa,Þ»ÀÚù«µÇÄõ╣êµìóþ«ùÕòè?Þ░óÞ░óõ║å,µÇѵ▒éõ©¡.Õìòõ¢ôµö»µƒ▒þÜ䵃▒Õ¥äõ©║100mmÕÅìÚªêµöÂÞùÅ

=/cm2=/25cm2ÔÇØÒÇéÕÀÑþ¿ïõ©èÞ»┤þÜäKNþí¼ÞªüÕÆîMpaÕ»╣Õ║öþÜäÞ»ØÕ░▒µÿ»´╝î1Mpa=1000KN´╝ê/m2´╝ëÒÇé1MPaµäŵÇصÿ»1

knÕÆîmpaµìóþ«ùÕà│þ│╗1mpa=10^6pa=10^6n/m^2=10^3kn/m^2ÒÇéPaµÿ»ÕÄïÕ╝║Õìòõ¢ì,1PaÕ░▒µÿ»1N/ÒÄí,1Pa=1N/m┬▓ÒÇé1Paµÿ»õ©Çõ©¬Õ¥êÕ░ÅþÜäÕÄïÕ╝║,þø┤µÄÑþö¿Õ©òÕüÜÕÄïÕ╝║þÜäÞ«íÚçÅÕìòõ¢ìõ╣ƒõ╝Üþ╗ÖÕ«×ÚÖàþÜä

博鱼电竞:单体柱初撑力90kn换算为mpa(120knµìóþ«ùµêÉÕñÜÕ░æmpa)


mpa=10^6pa=10^6n/ÒÄíÕìòõ¢ôµÂ▓ÕÄïµö»µƒ▒µë┐ÕÅùþÜäÕèøfþÜäÕìòõ¢ìµÿ»kn´╝îµìóþ«ùÕê░µö»µƒ▒µÂ▓ÕÄïþ╝©þÜäÕÅéµò░ÕÄïÕèøpþÜäÕìòõ¢ìmpaÒÇéÕªéµ×£µÂ▓ÕÄïþ╝©ÕÅùÕèøÚØóþº»õ©║aÕêÖ´╝îf=p*a1kn=1000n=1000博鱼电竞:单体柱初撑力90kn换算为mpa(120knµìóþ«ùµêÉÕñÜÕ░æmpa)1mpaþ博鱼电竞¡ëõ║Ä1000knÒÇé1mpa=´╝îõ©║ÕÄïÕ╝║Õìòõ¢ì´╝îkNõ©║ÕÄïÕèøÕìòõ¢ì´╝îÕÄïÕ╝║õ╣ÿõ╗ÑÕìòõ¢ìÚØóþº»þ¡ëõ║ÄÕÄïÕèø*1M2´╝Ø1000kN´╝î1mpaÕ£¿1Õ╣│þ▒│ÞîâÕø┤ÕåàÕÄïÕèøõ©║1000kNÕÄïÕ╝║þÜäÕìòõ¢ìÒÇéÕ£¿Õø¢ÚÖàÕìòõ¢ì

电话
400-541-3108